Pravidla závodu

Pravidla závodu:

 • Každý účastník hlavního závodu (dále jen „závodník“) musí nejpozději den před startem závodu dosáhnout věku 18 let.
 • Závodníci ve věku 15-18 let mohou startovat pouze na základě písemného souhlasu svého zákonného zástupce, který vyplní a předloží v den závodu při registraci.
 • Každý závodník svojí registrací potvrzuje, že je zdravotně způsobilý účastnit se závodu.
 • Každý závodník se účastní závodu dobrovolně a pouze na vlastní nebezpečí!
 • Každý závodník odpovídá za svoje zdraví, čemuž přizpůsobí své chování během závodu.
 • Za případné zničení materiálu (oděv, obuv i další věci, které bude mít závodník v průběhu závodu při sobě) pořadatel závodu nezodpovídá.
 • Tyto skutečnosti potvrzuje každý závodník svým podpisem před startem.
 • Každému ze závodníků doporučujeme zajistit si na den závodu zdravotní pojištění pro případ úrazu či poškození druhé osoby!
 • Každý závodník je povinen řídit se veškerými pokyny pořadatele!
 • Každý závodník je povinen dodržovat veškeré informace, nařízení a doporučení, které mu poskytne pořadatel!
 • Závodník se nesmí účastnit závodu, je-li pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek! Tyto pak nesmí požít či jinak přijmout ani během závodu.
 • Pořadatel současně nezodpovídá závodníkům ani přihlížejícím za věci odložené před, během nebo po závodě.
 • Každý závodník je povinen provést předepsaným způsobem svoji registraci spočívající v elektronickém odeslání svojí přihlášky a následným zaplacením startovního poplatku dle zvoleného závodu a termínu platby.
 • Nebude-li přihláška vyplněna řádným a úplným způsobem, nebude pořadatelem závodu považována za platnou.
 • Aby byla přihláška považována za platnou, musí být po jejím odeslání do 5 pracovních dnů provedená platba přijata na uvedený účet pořadatele závodu.
 • Přihlášení a platba namístě v den závodu jsou možné jen při volné kapacitě závodu a se svolením pořadatele závodu.
 • Startovné se při neúčasti závodníka nevrací!!!
 • Závod se uskuteční za jakéhokoliv počasí. Pouze při extrémních klimatických podmínkách, které by mohly ohrozit zdraví či životy závodníků (bouře, vichřice, hustá mlha) může pořadatel rozhodnout, že se start odloží.
 • Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůže závodník zúčastnit již zaplaceného závodu, lze provést na jeho žádost změnu na jiného závodníka, a to bez poplatku. Změnu je nutné nahlásit nejpozději do 2 hodin před oficiálním startem závodu.
 • Pořadatel doporučuje závodníkům na vlastní uvážení použít kvalitní a pevnou sportovní obuv (nejlépe s podrážkou v úpravě „cross“), sportovní oblečení odpovídající klimatickým podmínkám, s vědomím toho, že vše použité se vlivem závodu může poškodit nebo zcela zničit.
 • Před závodem každý závodník provede na své ústroji a svém vybavení taková opatření, aby zabránil možnému úrazu své osoby nebo osob druhých. Tedy úplnému odstranění nebo zakrytí (přelepení a pod.) oblečení, či doplňků v podobě náušnic, hodinek, piercingu, řetízků, prstýnků, náramků, hrotů, cvočků, karabin, a pod.).
 • Pořadatel zároveň neručí za ztrátu těchto věcí a doplňků v průběhu závodu, naopak doporučuje jejich nepoužití.
 • Aby mohl být závodník klasifikován, musí absolvovat celou vyznačenou trať ve správném směru.
 • Závodník, který tak neučiní, může být potrestán blíže neurčenou časovou penalizací nebo i diskvalifikací.
 • Vyloučen ze závodu bude ten závodník, který se nebude řídit pokyny pořadatele nebo se bude na trati chovat nebezpečně vůči své vlastní osobě nebo vůči osobám druhým.
 • Startovní čas každého závodníka, který mu bude určen a oznámen pořadatelem, je pevný a neměnný. V případně pozdního příchodu závodníka na start, mu jeho čas běží právě od oficiálně určeného startovního času.
 • Každý závodník si před startem připevní své startovní číslo včetně čipu přidělené pořadatelem na záda.
 • V případě, kdy závodník z jakýchkoli důvodů předčasně ukončí závod, má povinnost oznámit tuto skutečnost neprodleně nejbližšímu pořadateli.
 • Žádný závodník během závodu nesmí přijmout jakoukoliv cizí pomoc.
 • Každý závodník se chová ohleduplně k okolnímu prostředí, které neničí ani jinak nepoškozuje a současně se chová ohleduplně i k ostatním závodníkům.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít veškerý video i fotografický materiál pořízený v souvislosti se závodem pro svoje další účely (prezentace na svých stránkách, propagace závodu apod.) volně a bez nároku na finanční odměnu autorovi fotografie či videa.
 • Věcné odměny budou závodníkům vydávány pouze po úspěšném absolvování závodu a to pouze v den závodu.
 • Použití loga a slovního spojení Sportovní klub Lvíček se řídí zákonem o ochranné známce. Všechna práva jsou vyhrazena.
 • Tato pravidla nemusí být konečná a mohou se dle potřeby pořadatele měnit, upravovat a doplňovat vzhledem k trati a podmínkám!!!