Sportovní klub

Proč zvolit sportovní oddíl zaměřený na více sportovních disciplín?

Je chybou již od útlého věku orientovat dítě na jednu sportovní disciplínu. Věk dítěte mezi 4-12 rokem jeho věku je nejdůležitější pro komplexní fyzický vývoj dítěte, je velice důležitý pro sbírání koordinačních a motorických dovedností, které jsou pro jeho další, a to nejen sportovní život nepostradatelné. Právě v tomto období je důležité, aby byl na tyto skutečnosti kladen velký důraz, aby byly rozvíjeny a nebyly zanedbávány. Chybami v pohybové výchově dětí dochází k nezvratným defektům dítěte v jeho vývoji. Teprve po osvojení si základních pohybových činností se lze specializovat na konkrétní sport. U dětí, u kterých se projeví talent pro konkrétní sportovní odvětví, bude, v případě zájmu, doporučen přechod do jednotlivých pardubických sportovních klubů, se kterými bude probíhat úzká spolupráce.

Jak probíhají tréninky v průběhu celého roku?

Tréninky se konají 2x-3x týdně. Jednotlivé sportovní disciplíny se v rámci každého tréninku cyklicky opakují tak, aby každé dítě mělo možnost absolvovat všechny disciplíny. Tréninky tak jsou pestré a rozmanité.

Veškeré sportovní náčiní vám v případě potřeby na každou výukovou hodinu poskytneme zdarma!!! Jedná se především o pomůcky k míčovým sportům (veškeré míče, florbalové hole, badmintonové rakety apod.), ke gymnastice (švihadla, balanční podložky), plavecké pomůcky (plavecké desky) a k atletice (míčky apod.). K půjčení zdarma je i omezené množství bruslí a In-line bruslí.

Každá ze sportovních disciplín bude probíhat pod dohledem zkušených trenérů, kteří jsou nejen odborníky v příslušném sportovním odvětví, ale jsou i absolventy nebo studenty vysokých škol sportovního, resp. pedagogického směru. Zároveň jsou i patřičně proškoleni z hlediska zdravotní pomoci.

Co vám dál můžeme nabídnout?

V budoucnu by se nabídka sportovních odvětví měla rozšířit o další sporty, jako jsou tenis, badminton, lyžování (víkendové kurzy), softball, stolní tenis, cyklistika (víkendové výlety) apod..

V návaznosti na existenci tohoto sportovního oddílu se uskuteční v době jarních, letních a podzimních prázdnin příměstský tábor v rozsahu provozovaných a dalších sportovních aktivit.

Členské příspěvky

Půlroční členské příspěvky ve výši 1 800,- Kč na dítě se platí vždy v září a v lednu. Druhý sourozenec má poloviční slevu.

Přihláška do klubu se stává závaznou po zaplacení celé částky, která bude zaplacena nejpozději do 16.srpna, resp. 31.ledna konkrétního kalendářního roku. Při přihlášení nového člena (dítěte) v průběhu roku výši příspěvku stanovíme dohodou dle data nástupu.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na základě vašich dotazů, upřesňujeme:

  • Půlroční členský příspěvek v uvedené výši je za celé kurzovné, tedy na půl roku a na všechny sporty. Vaše dítě se tak bude střídavě, v průběhu každého školního pololetí, věnovat vícero vyjmenovaným sportům za tuto cenu.
  • Děti budou rozřazeny do jednotlivých tréninkových skupin dle věku a pohybových dovedností.
  • Místa kde budou tréninky probíhat a přesné termíny dnů a hodin pro jednotlivé skupiny budou upřesněny v průběhu července – srpna.
  • Každá skupina absolvovuje trénink 2x-3x týdně.
  • Každý trénink (každá tréninková hodina) trvá 45 min.