Sportovní klub

Proč zvolit sportovní oddíl zaměřený na více sportovních disciplín?

Je chybou již od útlého věku orientovat dítě na jednu sportovní disciplínu. Věk dítěte mezi 4-12 rokem jeho věku je nejdůležitější pro komplexní fyzický vývoj dítěte, je velice důležitý pro sbírání koordinačních a motorických dovedností, které jsou pro jeho další, a to nejen sportovní život nepostradatelné. Právě v tomto období je důležité, aby byl na tyto skutečnosti kladen velký důraz, aby byly rozvíjeny a nebyly zanedbávány. Chybami v pohybové výchově dětí dochází k nezvratným defektům dítěte v jeho vývoji. Teprve po osvojení si základních pohybových činností se lze specializovat na konkrétní sport. U dětí, u kterých se projeví talent pro konkrétní sportovní odvětví, bude, v případě zájmu, doporučen přechod do jednotlivých pardubických sportovních klubů, se kterými bude probíhat úzká spolupráce.

 

Jak probíhají tréninky v průběhu celého roku?

Tréninky se konají 2x -3x týdně. Jednotlivé sportovní disciplíny se v rámci každého tréninku cyklicky opakují tak, aby každé dítě mělo možnost absolvovat všechny disciplíny. Tréninky tak jsou pestré a rozmanité.

Veškeré sportovní náčiní vám v případě potřeby na každou výukovou hodinu poskytneme zdarma!!! Jedná se především o pomůcky k míčovým sportům (veškeré míče, florbalové hole, badmintonové rakety apod.), ke gymnastice (švihadla, balanční podložky), plavecké pomůcky (plavecké desky) a k atletice (míčky apod.). K půjčení zdarma je i omezené množství bruslí a In-line bruslí.

Každá ze sportovních disciplín bude probíhat pod dohledem zkušených trenérů, kteří jsou nejen odborníky v příslušném sportovním odvětví, ale jsou i absolventy nebo studenty vysokých škol sportovního, resp. pedagogického směru. Zároveň jsou i patřičně proškoleni z hlediska zdravotní pomoci.

 

Co vám dál můžeme nabídnout?

V budoucnu by se nabídka sportovních odvětví měla rozšířit o další sporty, jako jsou tenis, badminton, lyžování (víkendové kurzy), softball, stolní tenis, cyklistika (víkendové výlety) apod..

V návaznosti na existenci tohoto sportovního oddílu se uskuteční v době jarních, letních a podzimních prázdnin příměstský tábor v rozsahu provozovaných a dalších sportovních aktivit.

 

Členské příspěvky

Půlroční členské příspěvky ve výši 1 500,- Kč na dítě se platí vždy v září a v lednu. Druhý sourozenec má poloviční slevu.

Přihláška do klubu se stává závaznou po zaplacení částky 700,- Kč. Zbylý doplatek bude zaplacen nejpozději do 16.srpna konkrétního kalendářního roku. Při přihlášení nového člena (dítěte) v průběhu roku výši příspěvku stanovíme dohodou dle data nástupu.

Bankovní účet: 2500567264/2010 FIO banka, a.s.

Jako variabilní symbol uveďte celé rodné číslo dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Na základě vašich dotazů, upřesňujeme:

  • Půlroční členský příspěvek v uvedené výši je za celé kurzovné, tedy na půl roku a na všechny sporty. Vaše dítě se tak bude střídavě, v průběhu každého školního pololetí, věnovat vícero vyjmenovaným sportům za tuto cenu.
  • Děti budou rozřazeny do jednotlivých tréninkových skupin dle věku a pohybových dovedností.
  • Místa kde budou tréninky probíhat a přesné termíny dnů a hodin pro jednotlivé skupiny budou upřesněny v průběhu července – srpna.
  • Každá skupina absolvovuje trénink 2x-3x týdně.
  • Každý trénink (každá tréninková hodina) trvá 60 min.